720 120 920
общее Условия и положения
Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem fitness centra Individual.Fitness s.r.o. (dále jen „Fitness centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.
Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Fitness centra.
Provozovatel: Individual.Fitness s.r.o. Bachmačská 2474/1, 702 00 Ostrava IČ: 054 78 065
Provozovna: IQ Ostrava Office Park, Tieto Towers ul. 28. října 3346/91, 702 00, Ostrava
Provozní doba: Pondělí - Pátek 6:00 – 22:00 hod Sobota, Neděle, Svátky 8:00 – 20:00 hod
Provozní podmínky:
 1. I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI
 2. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.
 3. II. PROVOZ FITNESS CENTRA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ
 4. Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.
 5. Fitness centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách Fitness individual.fitness a vývěskami v prostorách Fitness centra.
 6. Vstup do prostor Fitness centra je možný nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby. Prostory cvičebních sálů je třeba opustit nejpozději 15 minut před koncem provozní doby tak, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct.
 7. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb.
 8. Provozovatel pořádá ve Fitness centru cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách Fitness centra www.individual.fitness a na vývěsce v prostoru recepce. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům refunduj
 9. Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci Fitness centra, nebo pomocí Benefit Plus, platebními kartami a bezhotovostním převodem. Služby Fitness centra může návštěvník v takovém případě čerpat až po připsání uhrazené částky na účet Fitness centra (rychlost převodu závisí na finančním ústavu návštěvníka). Aktuální stav kreditního účtu se návštěvníkovi zobrazuje po přihlášením do on-line rezervačního systému (viz bod 7. níže)
 10. Pro vstup na cvičební lekce může návštěvník využít online rezervační systém na internetových stránkách Fitness centra www.individual.fitness Provedenou rezervaci lze zrušit zdarma do 12 hodin před začátkem příslušné cvičební lekce. V případě pozdějšího stornování lekcí jsou účtovány storno poplatky. 2 – 12 hodin před zahájením lekce 30Kč a méně než 2 hodiny před zahájením lekce 40Kč
 11. Absence neomluvená v dostatečném předstihu, tj. minimálně 6 hodin před zahájením skupinové lekce nebo individuálního tréninku s trenérem je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50Kč za skupinovou lekci a 500Kč za trénink s trenérem.
 12. Registrací v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Fitness centra využívajících on-line rezervační systém. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu Fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce Fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb Fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.
 13. Návštěvník, bere na vědomí, že jeho pracovní místo je dílčím způsobem monitorováno prostředky CCTV se záznamem a to za účelem zajištění bezpečnosti osob, prostoru fitness centra a dále pak vlastního i svěřeného majetku jak návštěvníků, tak i provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že užité prostředky CCTV jsou plně v souladu s platnými předpisy a zákonnými normami, včetně ohlášení na ÚOOÚ.
 14. III. PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE
 15. Při využívání služeb Fitness centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.
 16. Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.
 17. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, a jiné cennosti) je nutné zamknout do malých skříněk u recepce. Za věci uložené v prostorách Fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.
 18. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 19. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.
 20. Návštěvníci užívají veškeré zařízení Fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.
 21. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha Fitness centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.
 22. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Fitness centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení Fitness centra není dovoleno.
 23. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Fitness centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.
 24. V prostorách Fitness centra platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru Fitness centra. Ve sportovních částech Fitness centra je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.
 25. Do všech prostor Fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Fitness centra. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Fitness centra bez náhrady vyvedeny. Děti a mladiství do 18 let se smí pohybovat v prostorách Fitness centra pouze ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.
 26. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 18 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Fitness centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 18 let ve Fitness centru zodpovědný tento doprovod
 27. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 28. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stroje zpět do původní polohy. Po ukončení cvičení na cardio strojích je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekcí. Desinfekční přípravky jsou k dispozici přímo v cardio zóně nebo na vyžádání u pracovníka recepce.
 29. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen zámek a klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty zámku s klíčem je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.
 30. Návštěvník nemá oprávnění trénovat klienty bez licence z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví, v případě porušení pravidel bude mít návštěvník do Individual.fitness vstup zakázán.
 31. Tento Provozní řád je platný od 1.3.2017
 32. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách Fitness centra www.individual.fitness a na vývěsce v prostoru recepce Fitness centra.
Věříme, že v našem Fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.
K tomu Vám přejeme mnoho úspěchů.
Individual.Fitness s.r.o.
Odpovědný vedoucí fitness klubu: Jana Pohlová
Osoba odpovědná za zajištění správného chodu a Evakuace v případě požárního poplachu: Jana Pohlová