720 120 920
Prohlášení o zpracování osobních údajů

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel: Individual.Fitness s.r.o. sídlem Bachmačská 2474/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 05478065, DIČ: CZ05478065 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C vložce 67691 (dále jen „provozovatel“) Provozovatel tímto informuje člena o zpracovávání jeho shora uvedených osobních údajů: Člen bere na vědomí, že provozovatel o něm eviduje a zpracovává osobní údaje zahrnující: a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, doklad totožnosti, bydliště/sídlo, identifikační číslo, údaje o zápisu do registrů (např. obchodní, živnostenský), identifikační údaje odpovědných osob, b) údaje dotýkající se platební morálky, a to zejména za účelem řádného vedení účetnictví, sledování insolvenčních a jiných obdobných rejstříků. Zpracování osobních údajů členů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů, případně plnění smluvních závazků provozovatele. V případě nesdělení daných údajů nebude moci provozovatel plnit předmětné povinnosti. Člen je povinen sdělovat provozovateli změny svých údajů, a to za účelem zajištění správnosti, úplnosti a autenticity údajů zpracovávaných provozovateli. Zároveň má člen právo požadovat opravu jednotlivých evidovaných údajů. Za účelem ověření správnosti a autenticity údajů je provozovatel povinen vyhovět žádosti člena o sdělení údajů, které o něm jsou zpracovávány, a to ve formě potvrzení o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány v jakém rozsahu, za jakým účelem, apod. V případě, že provozovatel zřídí pověřence pro ochranu osobních údajů, pak je povinen členovi tuto skutečnost sdělit, a to včetně náležité identifikace tohoto pověřence. Provozovatel zpracovává účetní agendu v rámci systému MRP Electronics, přičemž v rámci tohoto systému vede její účetní agendu Ing. Igor Pohl, IČ: 18490433, přičemž tento subjekt plní ve vztahu ke konkrétním pracovníkům všechny povinnosti v rozsahu minimálně stejném jako provozovatel. Každý ze subjektů, o němž provozovatel zpracovává osobní údaje, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů. Jakmile odpadne důvod pro zpracování osobních údajů, tedy zejména po uplynutí 10 roků od ukončení kalendářního roku, kdy člen naposledy realizoval obchodní spolupráci s provozovatelem, je provozovatel povinen vymazat osobní údaje člena. Člen má právo, aby provozovatel odstranil osobní údaje o členovi před tímto datem, pokud tento je zpracovává neoprávněně, případně chybně, a k opravě chyby nedojde ani po výzvě k jejich opravě. Provozovatel není oprávněn činit jakékoliv rozhodování v záležitostech člena toliko na základě automatizovaného zpracování jeho osobních údajů, ani provádět jakékoliv jeho profilování, a to vyjma případného posouzení termínu splatnosti jednotlivých závazků člena. Provozovatel je povinen informovat člena o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů. Provozovatel případy porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Tuto povinnost provozovatel nebude mít v případě, že je velmi nepravděpodobný vliv na riziko úniku osobních údajů. Žádosti členů ohledně uplatnění práva na: a) přenositelnost, b) omezení zpracování (žádost o dočasný přesun do jiného systému nebo znepřístupnění), c) vydání potvrzení o zpracovávání údajů o něm, d) opravu, e) vymazání, f) informace o přijatých opatřeních, vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů pověřený pracovník, který předem písemně informuje svého nadřízeného a po jeho odsouhlasení zašle obchodnímu partnerovi zprávu o způsobu a termínu vyřešení jeho žádosti. Člen potvrzuje převzetí předmětné listiny, jakožto i náležité informování o zpracovávání jeho osobních údajů provozovatelem. V Ostravě dne …………… podpis člena …….……………………………………………